Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Η εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις μεταβολές που επέρχονατι με τον Ν. 4308/14 σε επιμέρους θέματα και επηρεάζουν τους ΟΤΑ.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
26/02/2014 Άδεια της παρ.4 του άρθρου 55 του Ν. 3584/2007 σε προσωπικό Παιδικών Σταθμών. Απάντηση.

26/02/2014 Δικαίωμα υποβολής αίτησης Προϊσταμένου. Απάντηση.

02/02/2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α έως 27/2/2015 και για τα τέλη 0,5% επί των ακαθ. εσόδων επιχ/σεων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων . Απάντηση.

02/02/2015 Αν οφειλή (μη βεβαιωμένη) από τελος 0,5% μπορει να υπαχθει στη ρυθμιση του Ν.4152/13 και εαν και κατα ποσο ποσοστό απαλλασεται από προσαυξηση εκπρόθεσμης καταβολής. Απάντηση.

22/01/2015 Κωδικός εξόδων προϋπολογισμού για επιστροφή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων προς ΕΥΔΑΠ. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 02-06/03/2015 
  

- Απόφαση οικ. 7896/2344 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληγγέυης : "Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01&9&2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ...". Με την συγκεκριμένη απόφαση παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας). περισσότερα...

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


26/02/2015
Μεταβολές στα στοιχεία που υποβάλλουν οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ αυτών στην οικονομική βάση του ΥΠΕΣΔΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη τροποποίηση του πίνακα των υποβαλλόμενων οικονομικών στοιχείων από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών στην βάση του ΥΠΕΣΔΑ, μετά από την έκδοση του εγγράφου με αρ. πρωτ. 6328/16.2.2015 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

24/02/2015
Η τροποποίηση των διατάξεων για το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ με το Ν.4316/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, με τις διατάξεις του Ν. 4316/2014.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

02/03/2015
Απόφαση 7234 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 7234 του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 με ποσό 114.440.854,60 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015"
02/03/2015
Απόφαση οικ. 7896/2344 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση οικ. 7896/2344 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01&9&2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28&08&2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22&12&2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2015"
02/03/2015
Εγκύκλιος 2/14226/0021 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2/14226/0021 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων"
02/03/2015
ΠΟΛ 1027/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1027/2015 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων"
02/03/2015
ΠΟΛ 1028/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1028 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/ 14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»."
27/02/2015
Έγγραφο 7214 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 7214 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
25/02/2015
Έγκύκλιος οικ. 7057 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ. 7057 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών". Επισυνάπτεται το παράρτημα της εγκυκλίου.

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions