Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
06/10/2014 Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου που εκλέγεται Δήμαρχος. Απάντηση.

06/10/2014 Μη είσπραξη χαρτοσήμου και ογα χαρτοσήμου. Απάντηση.

23/09/2014 Αναγνώριση πτυχίου και διαφορά μισθοδοσίας. Απάντηση.

22/09/2014 Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.Απάντηση.

09/09/2014 Προϋπολογισμός με Δημοτικές Ενότητες. Απάντηση.περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 27-31/10/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης :  "Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»". Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 4275/2014 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του Νόμου 4024/2011. περισσότερα...

- Νόμος 4304/14 (ΦΕΚ 234/Α/23-10-14) :  "Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις ". Με τον Ν.4304/14 επέρχονται αλλαγές σε διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ. περισσότερα...


- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


27/10/2014
Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις των οφειλών προς ΟΤΑ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με την ψήφιση του Ν.4304/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, αναφορικά με την παράταση ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με τις διατάξεις του Ν. 4304/14.

01/10/2014
Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

30/10/2014
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης(Ορθή Επανάληψη)
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ΄ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016"
30/10/2014
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους"
27/10/2014
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»"
27/10/2014
ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ 1125 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Ανταγνωιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ 1125 των Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγνωιστικότητας με θέμα: "Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/2012)."
27/10/2014
Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις"
24/10/2014
Νόμος 4304/14 (ΦΕΚ 234/Α/23-10-14)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 234/Α/23-10-14 ο νόμος υπ' αριθμόν 4304 με θέμα: "Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
24/10/2014
ΠΟΛ 1224/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ/Β/22-10-2014)
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1224 (ΦΕΚ/Β/22-10-2014) της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17&02&2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions